Choose language:

Community Resource Mapping & Mobilization

Community RMM komt voort uit de evaluatie van verschillende psychosociale activiteiten in gemeenschappen. Dit betekent dat de Community RMM uitgangspunten het product zijn van geleerde lessen uit voorgaande projecten. Een van deze uitgangspunten is dat de nadruk moet liggen op ‘community mobilization’ in plaats van ‘community assistance’. Het gaat erom mensen te faciliteren bij het herstellen van sociale cohesie en onderling vertrouwen, en hun capaciteit te ontwikkelen zodat zij zelf hun welzijn en gezondheid in de hand hebben. Het gaat hierbij om de mate waarin mensen ‘veerkrachtig’ zijn en om kunnen gaan met de problemen die zij tegenkomen.

Deelname van de gemeenschap
Veerkracht en weerstand van een gemeenschap wordt het beste bereikt door mensen vanaf het begin deel te laten nemen. Positieve resultaten worden immers pas duurzaam als de gemeenschap zich verantwoordelijk voelt voor de veranderingen. Daarom sturen we aan op het ontwikkelen van geïnformeerde, capabele en gecoördineerde gemeenschappen, organisaties, groepen en structuren. Hierbij wordt een groot aantal actoren betrokken die in staat worden gesteld als gelijke partners bij te dragen aan de duurzaamheid van gezondheid en psychosociaal welzijn op de lange termijn. Ook trachten we een omgeving te creëren die de activiteiten faciliteert en waarin de bijdragen van mensen effectief kunnen zijn.

Een betere gezondheid zonder dokter
Het is bewezen dat een vruchtbare sociale context (hoog sociaal kapitaal) de verhouding tussen de individuele emotionele reactie op tegenspoed en posttraumatische stress vermindert. En in gemeenschappen met hoog sociaal kapitaal zullen negatieve gebeurtenissen minder druk leggen op individuele middelen[1]. Community RMM kan dus een effect hebben op de gezondheid zonder betrokkenheid van de formele gezondheidszorg; Community RMM is erop gericht de gezondheid van mensen te verbeteren in de breedste zin van het woord. Hierbij is de gemeenschap de ingang en het startpunt.

Binnen de Community RMM-aanpak worden gemeenschappen beschouwd als een aanvulling op het zorgsysteem. De belangrijke rol die de gemeenschap zou moeten spelen in het behalen van betere resultaten op het gebied van (geestelijke) gezondheid en psychosociaal welzijn, is het aanpakken van andere factoren die gezondheid beïnvloeden. De zogeheten ‘sociale determinanten’ van gezondheid. Dat betreft bijvoorbeeld inkomen, sociale of culturele status, onderwijs, werkgelegenheid en arbeidsvoorwaarden, sociale steun, beleid, juridische aspecten, belangenbehartiging, etc.

Het proces
De Community RMM-aanpak is erop gericht lokale behoeften en problemen te begrijpen, en beschikbare lokale middelen en capaciteiten te identificeren om de problemen aan te pakken. We trachten een omgeving te creëren waarin de slechte gezondheid van een individu geen extra last meer vormt voor de gemeenschap. Het uiteindelijke resultaat is dat mensen beter in staat zijn hun eigen welzijn te managen, deel te nemen aan het beheer van gezondheidszorg en te voorzien in een schakel tussen het individu en overheidsinstanties op verschillende niveaus.

Het startpunt voor al onze Community RMM activiteiten is een raamwerk zoals gedefinieerd - en als zodanig door ons overgenomen - door het Global Fund[2]. Dit raamwerk bestaat uit diverse componenten.1) het in kaart brengen van gemeenschappen; 2) het vormgeven van ondersteuningsnetwerken op verschillende niveaus; 3) de ontwikkeling van een actieplan, gebaseerd op de geïdentificeerde middelen en behoeften; 4) capaciteitsopbouw van lokale stakeholders; en 5) specifieke activiteiten van de gemeenschap en de dienstverlening.

Bijvoorbeeld
In Afghanistan brengt de oorlog veel sociale onzekerheid met zich mee. Vooral vrouwen en meisjes lopen gevaar; zij lijden onder geweld in formele of gedwongen huwelijken. Oneerlijke culturele praktijken zoals ruilhandel met meisjes om hoge bruidschatten te voortkomen, om familierelaties te versterken of om conflicten op te lossen zijn aan de orde van de dag. In 2011 zijn we een Community RMM programma gestart met het doel huiselijk geweld te verminderen en vrouwelijke instanties te versterken. De ruggengraat van het programma bestaat uit vrouwen in 10 provincies. In elke provincie zijn - verdeeld over diverse districten - 15 focal points aangesteld. Zij zijn getraind en gemotiveerd om lokale (sub)groepen op te zetten die plannen en activiteiten ontwikkelen voor meer autonomie. Elke vrouw creëert haar eigen netwerk van ongeveer 20 leden, wat resulteert in bijna 3000 direct begunstigden.

Resultaten die de vrouwen noemen zijn onder andere een afname van geweld binnen families, minder spanningen, betere economische omstandigheden, meer collectieve actie, meer vreugde in het leven, meer bewustzijn voor de rol van vrouwen in de Islam, meer kennis van de Koran, meer besef van vrouwenrechten en de ontwikkeling van een cultuur van ‘samen ondernemen’.


[1] In druk: The mechanisms that associate community social capital with post-disaster mental health: a multilevel model; Wind & Komproe
[2] Het Global Fund (2010). Community Systems Strengthening Framework. http://www.theglobalfund.org/documents/civilsociety/CSS_Framework.pdf, pag. -31


Een lokale medewerker praat met sleutelfiguren uit het lokale dorpje.


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen