Choose language:

Statement NL NGOs PRT Uruzgan

Statement Nederlandse NGOs ten aanzien van het Provinciale Reconstructie Team in Uruzgan

1 augustus 2006

In Afghanistan worden burgers en hulpverleners steeds vaker slachtoffer van het oplaaiende geweld. Zo worden aanslagen gepleegd op scholen en klinieken waardoor onderwijzend en verplegend personeel hun werk niet meer kunnen verrichten. Dit is slechts een voorbeeld van hoe zorgwekkend de situatie momenteel is. In een persbericht van 1 juni 2006 meldde het Afghaanse NGO netwerk ACBAR dat in de laatste zes weken dertien NGO medewerkers om het leven zijn gekomen. Tijdens de rellen die op 31 mei jl. uitbraken in de Afghaanse hoofdstad Kabul reageerde de Afghaanse bevolking haar woede af door twintig gebouwen van VN-organisaties en NGOs aan te vallen, te plunderen en in enkele gevallen in brand te steken.

Alhoewel wij ISAF in principe beschouwen als een mogelijke stimulans voor de vrede, veiligheid en ontwikkeling van Afghanistan - daar we verbetering van de situatie voor de bevolking van Uruzgan en onze partners nastreven - constateren wij ook dat het optreden van de ISAF militairen een ongewenst effect kan hebben op de veiligheid van burgers en hulpverleners wanneer de rollen tussen hulpverleners en militairen vervagen. Dit is zeker het geval wanneer de interveniërende troepen gemandateerd zijn onder hoofdstuk VII van het VN-Handvest, hetgeen het geval is bij de ISAF missie.

Wij volgen hierbij de richtlijnen zoals opgesteld door de Steering Committee on Humanitarian Response (SCHR)[1], die terughoudendheid adviseren bij het aangaan van contacten met VN-militairen wanneer gemandateerd onder hoofdstuk VII. Dit omdat er een kans bestaat dat onder hoofdstuk VII gemandateerde VN-troepen partij in het conflict worden. Daarom houden we aan de vooravond van de operationalisering van de Nederlandse ISAF missie naar Uruzgan een pleidooi om bij de uitvoering van de missie de volgende aanbevelingen ter harte te nemen.

·        Directe associatie van (Internationale) NGOs met de ISAF missie kan schadelijk zijn voor de beeldvorming over de onpartijdige positie van hulpverleners en kan er mede toe bijdragen dat de (I)NGOs doelwit worden. In dit bestek dringen wij nogmaals aan op een duidelijke scheiding van de ISAF missie ten opzichte van de OEF missie. Stabiliteit brengen ten behoeve van wederopbouw is wezenlijk anders dan terroristen jagen. Militair p.r.- en communicatiewerk moet in dit licht bezien het onderscheid tussen militair en hulpverlener respecteren.

·        Wij zien alleen een meerwaarde voor ISAF in Uruzgan wanneer de missie geen 'vechtmissie' wordt maar daadwerkelijk zorg draagt voor het verbeteren van de randvoorwaarden waaronder wederopbouw plaats kan vinden.

·        Wij dringen er hoe dan ook op aan dat wederopbouwactiviteiten voorwaardenscheppend zijn en zich vooral richten op de versterking van lokaal / regionaal bestuur en de opbouw van het eigen Afghaanse veiligheidsapparaat. Te denken valt daarbij aan training van politie en Afghan National Army, aan het ondersteunen van de overheid bij de ontwapening van gewapende groepen en aan het bouwen van politieposten.

·        Het Provinciale Reconstructie Team (PRT) zou zich vooral moeten bezighouden met veiligheidsgerelateerde activiteiten, zoals het brengen van stabiliteit en training van politie. Uit diverse evaluaties is gebleken dat militairen goede resultaten boeken op hun expertisegebied veiligheid terwijl de uitvoering van wederopbouw- of ontwikkelingsactiviteiten soms tekort schiet op het gebied van effectiviteit, kostenefficiëntie, accountability en duurzaamheid. In die zin is het van belang om de activiteiten die door het PRT ondernomen worden duidelijk te koppelen aan het creëren van een voorwaardenscheppende omgeving' waarin onze Afghaanse partners beter hun werk kunnen doen. Het PRT zou zich daarom - naast de hervorming van het veiligheidsapparaat - ook nadrukkelijk moeten toeleggen op de bescherming van Afghaanse burgers en niet uitsluitend op de zogenoemde force protection' van de eigen troepen. De zogenoemde Dutch Approach' leent zich goed voor een dergelijk geformuleerde doelstelling.

·        PRT activiteiten moeten duidelijk zichtbaar te onderscheiden zijn van hulpverlenings- en ontwikkelingsactiviteiten. Militairen in civiele kledij of gebruikmakend van witte voertuigen die lijken op die van humanitaire- of ontwikkelingsorganisaties zijn verwarrend voor de lokale bevolking en verhogen de veiligheidsrisico's voor hulpverleners. Daarnaast dienen eventuele uitwisselingen tussen NGOs en de PRT in Kaboel of ander neutraal' terrein plaats te vinden. Iedere associatie met welke partij dan ook kan funest zijn voor het opereren van onze organisaties en van onze partners.

·        De Nederlandse overheid heeft als belangrijke taak er voor te zorgen dat NGOs, journalisten en het algemene publiek goed geïnformeerd blijven waarbij voorkomen dient te worden dat genoemde groepen alleen afhankelijk zijn van berichtgeving van Defensie. Het is voor ons werk essentieel dat wij kunnen beschikken over onafhankelijke, betrouwbare up-to-date informatie.

Bovenstaande tekst is opgesteld door Cordaid, HealthNet TPO, ICCO/Kerkinactie en Oxfam Novib, Save the Children Nederland en ZOA Vluchtelingenzorg[1] Bij de SCHR zijn een aantal internationale NGOs aangesloten, evenals het Internationale Rode Kruis en MSF.


Help mee, word donateur
HealthNet is er voor mensen die zorg hard nodig hebben. Soms hebben ze ondersteuning nodig bij het herstel van vertrouwen in hun gemeenschap. Soms moet er daadwerkelijk medische zorg verleend worden. Jij kunt meehelpen. Alle kleine beetjes helpen. Word direct donateur of doe online een gift.

 

Meld je aan voor de nieuwsbrief
Via onze nieuwsbrief houden we je op de hoogte van projecten, mensen, de organisatie en ander nieuws. De nieuwsbrief verschijnt ieder kwartaal en helpt je om ons, de projecten, maar vooral onze onmisbare lokale medewerkers beter te leren kennen. 

 

 


HealthNet TPO| Lizzy Ansinghstraat 163|1072 RG| Amsterdam|The Netherlands| T: +31 20 620 00 05| E:
facebook twitter linkedin youtube
CBF keur voor goede doelen
CBF keur voor goede doelen