Expertise

Geestelijke gezondheid en psychosociale zorg
Schending van mensenrechten, verkrachting, geweld en ontvoering kunnen diepe sporen achterlaten die het dagelijks leven beïnvloeden: zelfmoord, alcoholverslaving en gedragsstoornissen zijn daarom niet ongewoon in onze projectlanden. Deze problemen worden echter nog vaak genegeerd. Psychische gezondheid heeft geen prioriteit voor overheden en de internationale gemeenschap. De integratie van psychische zorg in de primaire zorg blijft daarom een uitdaging. HealthNet TPO werkt aan hulpprogramma’s die gericht zijn op het omgaan met psychosociale en psychische problemen. Onze lokale medewerkers werken aan het versterken van zelfvertrouwen, bieden emotionele steun en bouwen aan duurzame zorgsystemen. 

Ziektebestrijding
HealthNet TPO ondersteunt regio's waar noodhulp niet langer nodig is. Verder is voortzetting van noodhulp vaak schadelijk voor de samenleving en de economie, omdat gezondheidssystemen vaak instorten nadat de internationale hulporganisaties het land hebben verlaten. In nauwe samenwerking met de lokale autoriteiten, bepaalt HealthNet TPO het verloop van de ontwikkeling van een nieuw gezondheidssysteem en ondersteunt lokale autoriteiten bij het ontwikkelen en promoten van deze nieuwe modellen.

Conflicten, armoede en sociale, politieke of economische bevingen in fragiele landen leiden ook tot een dramatische verslechtering van de gezondheidstoestand. Mensen worden kwetsbaar voor ziekten zoals malaria, HIV en tuberculose. Deze infectieziekten zijn nog steeds 's werelds grootste 'moordenaars' in lage-inkomenslanden (WHO). Bovendien beginnen niet-overdraagbare ziekten zoals diabetes en hartziekten ook hun tol te eisen in landen met lage inkomens. HealthNet TPO werkt daarom aan uitgebreide gezondheidszorgstelsels waarin ziektebestrijding duurzaam en direct ingebed kan worden. Projecten in het zorgstelsel omvatten bijvoorbeeld moeder- en kindzorg, vaccinatiecampagnes en malariacontrole.

Zorgfinanciering
Wanneer lokale overheden de zorgverlening blijven betalen (meestal van externe donorfondsen) zal het systeem alsnog omvallen wanneer deze financiering stopt. HealthNet TPO tracht daarom een sociaal vangnet te creëren, door mensen bijeen te brengen in coöperaties waarin zij allemaal – ziek of gezond – een klein bedrag betalen voor gezondheidszorg. Dit vormt de eerste stap tot een duurzame zorgverzekering die uiteindelijk onafhankelijk van externe financiering wordt en zichzelf kan bedruipen. Door tevens een fatsoenlijk salaris te betalen aan de zorgverleners, zal de kwaliteit van zorg en de toegang tot zorg toenemen. HealthNet TPO draagt bij een betere gezondheid door dit soort interventies te implementeren in bestaande zorgsystemen. 

Sociaal werk 
Door oorlog en rampen zijn de sociale structuren in fragiele staten vaak volledig verwoest. Families zijn uit elkaar getrokken, onderling vertrouwen is beschadigd en politieke en juridische systemen werken niet meer of zijn verdwenen. Dit veroorzaakt sociale spanningen, schade aan de (zorg)infrastructuur en meer armoede. De vernietiging van gemeenschapszin en culturele identiteit komt tot uiting in fysieke, psychologische en sociale vorm en kan beschouwd worden als ‘collectief trauma’. HealthNet TPO brengt gemeenschappen weer bij elkaar om de problemen te (h)erkennen en aan te pakken. Deze aanpak (Community Resource Mapping en Mobilization, RMM©’) is dan ook gericht op de zogeheten ‘sociale determinanten’ van gezondheid. 

Seksuele gezondheid en voorplanting
Seksualiteit en voortplanting wordt in veel landen overschaduwd door taboes en gezondheidsrisico’s. Er is dringend behoefte een gezinsplanning en vermindering van seksueel en gender gerelateerd geweld. Door middel van onze interventies willen we de toegang tot, de vraag naar en de kwaliteit van de bestaande diensten voor gezinsplanning verhogen.